M-B-K

Mårum forsamlings hus

AdresseHessemosevej 9, 3230 Græsted

Formand konstitueret  Kaj B Pedersen
Telefon: 51 70 27 28

LOVE

for

MÅRUM

BILLARDKLUB

§ 1

Foreningens navn er Mårum Billardklub, og dens hjemsted er Mårum.

§ 2.

Foreningen har til formål at spille billard.

§ 3

Medlemmerne deles i følgende afdelinger:

1. Æresmedlemmer,

2. Aktive medlemmer over 16 år.

3. Aktive medlemmer under 16 år.

4. Passive medlemmer.

§ 4

Optagelse som medlem skal sanktioneres af bestyrelsen. Finder bestyrelsen at måtte nægte optagelse, meddeles det vedkommende skriftligt. Under 14 år kan ingen optages uden forældrenes eller værges tilladelse og garanti for, at disse eventuelt vil betale kontingent. Indmeldelsen er for aktive medlemmer bindende for et år.

Udmeldelse der sker inden årets udgang skal godkendes af bestyrelsen,

§ 5

Kontingentet fastsættes altid af den siddende bestyrelse, og opkræves årligt af såvel aktive som passive medlemmer.

Kontingentet for aktive medlemmer kan betales i to rater.

§ 6

Ny indmeldte medlemmer får udleveret et eksemplar af lovene.

§7

Ethvert medlem er pligtig at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser med hensyn til ordenens overholdelse, såvel i lokaler, som ved billardbord.

Intet medlem må spille eller starte for nogen anden klub uden formandens tilladelse., Overtrædelse af disse bestemmelser og anden foreningen skadelig virksomhed, kan bestyrelsen straffe mod midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spillet, eller med eksklusion af foreningen.

§ 8

Generalforsamlingen er øverste myndighed; den alene kan give, ophæve og forandre lovene. Beslutningsdygtig er generalforsamlingen når mindst 10 medlemmer er til stede, jfr. dog §17.

Til generalforsamlingen har ethvert medlem adgang mod forevisning af medlemskort. Kun personlig tilstedeværelse giver stemmeret.

§9

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar. Regnskabet fremlægges i revideret stand til medlemmernes godkendelse ved generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det, eller når en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom til formanden. Afholdelse af generalforsamling sker med mindst 7 dages varsel ved bekendtgørelse på hjemmesiden eller ved handlingeme, Medlemmerne, der ønsker forslag behandlet, må indsende disse til bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes.


Alle beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er bestyrelsens standpunkt det afgørende. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan der tidligst 24 timer og senest 7 dage efter, afholdes en ny generalforsamling, der uanset de fremmødtes antal, er beslutningsdygtig med almindelig stemmeflerhed.


Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punktér:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse at regnskab

4. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. Valg revisor suppleant

10. Eventuelt

§ 10

Foreningens ledelse består af en formand, en kasserer og op til 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for to år.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, således at den større eller mindre halvdel afgår hvert andet år på den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen kan vælge formand og kasserer, eller lade bestyrelsen konstituere sig selv.

Ligeledes vælges der to suppleanter og to revisorer for to år og afgår en ad gangen. De forskellige udvalg vælges af bestyrelsen. Disse udvalg skal sørge for, at arrangementet ved konkurrencer og lignede er i orden og for ordenens overholdelse.

§11

Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøde så ofte han finder det fornødent, eller når tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Han leder forhandlingerne ved dem, modtager foreningens korrespondance og foranstalter dem besørget. Endvidere træffer han om fornødent en foreløbig afgørelse i spørgsmål der kræver øjeblikkelig løsning. Bestyrelsesmøderne er beslutningsdygtige med tre mødte medlemmer.

§ 12

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening,

Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti.

Herunder betalingskort og netbank foreningens konti samt indgå aftale herom.

§13.

Der føres forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.m.

§ 14

Bestyrelsen foretager det fornødne med hensyn til afholdelse af konkurrencer samt selskabelige sammenkomster, og enhver foranstaltning, som den finder formålstjenlig, når den blot ikke strider mod lovene.

§15.

Repræsentanter til de forskellige forbund, unioner o,1, hvorunder foreninger sorterer, vælges af bestyrelsen.

§16.

Eventuelle forslag om foreningens ophævelse skal behandles på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 7 ugers mellemrum, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer skal være til stede. Opløsning kan kun finde sted, såfremt der på begge disse generalforsamlinger er 3/4 majoritet derfor.

Afstemningen skal foregå skriftligt.

I tilfælde af majoritet for opløsning kan denne ikke finde sted, forinden foreningens gæld er afviklet. Eksisterer der ikke tilstrækkelig disponibel kapital hertil, skal det øvrige tilvejebringes ved salg af de foreningen tilhørende redskaber, effekter m.m. Når gælden or afviklet, tilfalder resten Helsinge Kommune

til opbevaring for et tidsrum på 10 år. Såfremt en ny forening ikke er stiftet inden de 10 år, tilfalder fonden Mårum Forsamlingshus.

§17

Alt, hvad disse love ikke tydelig forskriver, må underkastes bestyrelsens afgørelse, under ansvar for generalforsamlingen.

Således vedtaget stiftelsesdagen den 27. november 1985.

Jørgen Larsen Kurt Andersen Alex Thunbo

Anders Vestergård Søren Sylvest Larsen

revideret den marts 2019

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com